Сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилт - үнэлгээ, Хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг арга 2018.05.16