ХУД-н зөвлөн туслах үйл ажиллагаа 2016.11.21-12.02.

 Төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааны чиглэл 1 шат
1. Сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, бүтэц, бүлгийн багш нарын хөтөлбөр, үйл ажиллагааны төлөвлөлт дээр хэрхэн хэрэгжиж байгаа байдал
2. Хүүхдийн хөгжлийн ахицыг үнэлэх үнэлгээний хуудсыг тэмдэглэж буй байдал, чөлөөт ажиглалтын тэмдэглэл, түүнийг Lokal host программ дээр тэмдэглэж байгаа байдал, хувийн хавтасны баяжилтын байдал
3. Арга зүйч суралцахуйн 6 чиглэлийн дагуу төлөвлөн зориудын зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа, төвийн үйл ажиллагааг нээлттэй үзүүлэх ажил
4. Бүлгийн багш нарт сургалтын хэрэглэхдэхүүнийг хялбар аргаар хийх, олон хувилбараар ашиглах арга зүйн зөвлөгөө өгөх